Статут ГО “Європа без бар’єрів”

statut

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1.  ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ЄВРОПА БЕЗ БАР’ЄРІВ» (далі з текстом – Організація) є добровільним об’єднанням фізичних осіб, що створене для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема соціальних, культурних, інформаційних, творчих та інших некомерційних інтересів в т.ч. у сфері сприяння стратегічному співробітництву між Україною та Європейський Союзом.

1.2.  Організація є неприбутковою, оскільки основною метою її діяльності є не одержання прибутку, а проведення благодійної діяльності, та/або меценатства, та/або іншої передбаченої законодавством діяльності не спрямованої на одержання прибутку.

1.3.  Організація здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Закону України «Про громадські об’єднання», інших нормативно-правових актів України та цього Статуту.

1.4.  Організація створюється і діє на основі добровільності, рівноправності її членів, самоврядності, законності, прозорості, відкритості та публічності.

1.5.  Організація має місцевий статус і здійснює свою діяльність на території м. Києва.

1.6.  Організація не відповідає за зобов’язаннями держави, так само як і держава не відповідає за зобов’язаннями Організації. Організація не відповідає за зобов’язаннями своїх членів, створених нею юридичних осіб, так само як і вони не відповідають за зобов’язаннями Організації. Організація відповідає за своїми зобов’язаннями майном, що належить їй на праві власності, на яке згідно із законодавством України може бути звернено стягнення.

1.7.  Повне найменування Організації:

–            українською мовою:

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ЄВРОПА БЕЗ БАРЄРІВ»;

–            російською мовою:

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЕВРОПА БЕЗ БАРЬЕРОВ»;

–            англійською мовою:

NON-GOVERNMENT ORGANIZATION «EUROPE WITHOUT BARRIERS».

Скорочене найменування Організації:

–                    українською мовою: ГО «ЄВРОПА БЕЗ БАРЄРІВ»;

–                    російською мовою: ОО «ЕВРОПА БЕЗ БАРЬЕРОВ»;

–         англійською мовою: NGO «EUROPE WITHOUT BARRIERS».

1.8.  Місцезнаходження Організації: 03164, м. Київ, вул. Клавдіївська, буд. 23/15, кв. 64.

1.9.  Організація є юридичною особою і набуває прав юридичної особи з дати її державної реєстрації.

1.10.            Організація має цивільні права та обов’язки, здійснює свою діяльність відповідно до цього Статуту та законодавства. Організація може бути відповідачем та позивачем у судах.

1.11.   Організація має самостійний баланс, поточні та інші рахунки в банках в іноземній та національній валюті, круглу печатку (печатки) та штампи.

1.12.   Організація може набувати права на знаки для товарів та послуг, інші права інтелектуальної власності.

1.13.   Майно Організації формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України.

1.14.   Організація є власником:

• майна, переданого йому фізичними чи юридичними особами як внески, допомога, пожертвування, гранти, субсидії тощо;

• грошових коштів, отриманих в якості добровільних пожертвувань та безповоротної фінансової допомоги, а також доходів від діяльності;

• іншого майна та доходів, набутих на підставах, не заборонених законом.

1.15.   Організація має право розпоряджатись належним їй майном (коштами) на власний розсуд в порядку, що не суперечить законодавству України та цьому Статуту, а щодо коштів цільового призначення – із врахуванням такого призначення та умов надання таких коштів.

1.16.   Організація має право у встановленому чинним законодавством порядку створювати (засновувати) та бути учасником (акціонером) господарських товариств, приватних підприємств, громадських об’єднань в рамках забезпечення і реалізації своєї діяльності, забезпечення досягнення високих результатів такої діяльності.

1.17.   Організація має право надавати та одержувати позики, фінансову допомогу на безоплатній зворотній чи незворотній основі у юридичних та фізичних осіб в порядку та умовах, не заборонених чинним законодавством.

1.18.   Організація має право у встановленому чинним законодавством порядку створювати (засновувати) (дочірні) підприємства, філії, представництва, а також відокремлені підрозділи без статусу юридичної особи. Створені Організацією унітарні (дочірні) підприємства, філії, представництва, інші відокремлені підрозділи можуть наділятися основними засобами та грошовими коштами, що належать Організації.

1.19.   Організація самостійно визначає свою організаційну структуру, питання нормування і оплати праці, правила внутрішнього трудового розпорядку.

1.20.   Організація може виконувати всі інші дії та вчиняти правочини (укладати договори, контракти, угоди та ін.) у відповідності із статутними завданнями, статусом юридичної особи та чинними в Україні нормативно-правовим актами.

 1. МЕТА ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНІСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ.

 

2.1.  Метою діяльності Організації є надання соціальних послуг, правової допомоги, провадження екологічної, оздоровчої, аматорської спортивної, культурної, просвітницької, освітньої, аналітичної та наукової діяльності, в тому числі але не виключно, шляхом захисту та реалізації соціальних, правових, економічних та інших прав і інтересів членів Організації, сприяння відкритості між Україною, країнами Європи та іншими країнами світу на основі послідовного ствердження демократичних засад розвитку суспільства, прав і свобод людини у всіх її виявах.

2.2.  Для досягнення і в рамках зазначеної мети, Організація, на непідприємницькій (некомерційній) основі, здійснює діяльність за такими основними напрямками:

o  сприяння розвитку руху на підтримку громадських свобод, наприклад, свободи пересування та міжлюдських взаємин;

o  сприяння реалізації проектів у різноманітних галузях, націлених на підтримку європейської інтеграції України;

o  сприяння виробленню практичних рекомендацій для прискорення процесів євроінтеграції України;

o  сприяння усуненню адміністративних бар’єрів, що заважають свободі спілкування та пересування громадян України та інших країн Європи;

o  здійснення, шляхом моніторингу, громадського контролю за виконанням існуючих договорів та зобов’язань між Європейським союзом та Україною;

o  організація, сприяння організації, фінансуванню, матеріально-технічному забезпеченню науково-дослідницьких, освітніх, культурних, благодійних програм і заходів, спрямованих на підтримку свободи міжлюдських взаємин між Європою і Україною;

o  розвиток та сприяння утвердженню принципу відкритості в житті суспільства;

o  представлення та захист законних прав та інтересів Організації і її членів перед третіми особами;

o  організація, участь в організації та проведенні теоретичних, науково-практичних, просвітницьких конференцій, прес-конференцій, семінарів, диспутів, брифінгів, тематичних “круглих столів” та дебатів, культурно-освітніх подій, інших подібних заходів;

o  участь в організації та забезпеченні зустрічей з провідними вченими, політичними діячами, експертами, спеціалістами, підприємцями, митцями;

o  сприяння проведенню благодійних акцій, спрямованих на інтеграцію України в європейський інтелектуальний, політичний, суспільний і культурний простір;

o  проведення моніторингу засобів масової інформації, Інтернет видань, створення Інтернет сторінок, сайтів та контенту;

o  співпраця з державними органами, громадськими об’єднаннями, юридичними особами будь-яких форм власності та фізичними особами;

o  проведення незалежних соціологічних опитувань, досліджень громадської думки;

o  участь у формуванні громадської думки шляхом оприлюднення своєї позиції у засобах масової інформації;

o  здійснення лекційної діяльності, проведення інформаційних, дискусійних та популяризаційних масових заходів та міроприємств, зокрема, конференцій, круглих столів, зборів, пікетів тощо;

o  заснування та організація діяльності засобів масової інформації на засадах безкоштовного розповсюдженням продукції (продукту) таких засобів серед населення;

o  підтримка міжнародних зв’язків України, її громадян чи юридичних осіб, укладення відповідних правочинів щодо співробітництва чи співпраці, участь у здійсненні міжнародних заходів, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України та чинному законодавству, участь у міжнародних громадських (неурядових) організаціях;

o  підготовка і оприлюднення аналітичних звітів, доповідей, експертних висновків, інформаційно-аналітичних видань, довідникових та експертних публікацій, результатів конференцій та соціологічних опитувань та їх безкоштовне розповсюдження;

o  сприяння поширенню інформації в галузі зовнішньої та внутрішньої політики України та участь у формуванні громадської думки, позицій урядових установ та ЗМІ;

o  сприяння проведенню тренінгів, консультацій щодо політичного, соціально-економічного та культурного розвитку України та її міжнародних зв’язків;

o  сприяння співробітництву науковців, експертів України та Європейського Союзу в галузях політики, економіки, культури та соціального розвитку України та Європейського Союзу;

o  внесення пропозицій до органів влади і управління з питань статутної діяльності Організації;

o  здійснення іншої діяльності, що не суперечить меті Організації та законодавству України.

 1. ПОРЯДОК НАБУТТЯ І ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА.

 

3.1.  Членство в Організації є добровільним та індивідуальним.

3.2.  Членами Організації можуть бути фізичні особи віком від 18 років як громадяни України, так і іноземці чи особи без громадянства, які визнають Статут Організації.

3.3.  Вимоги до членів організації, які не визначено цим Статутом, встановлюються законодавством України.

3.4.  Набуття членства в Організації здійснюється на підставі письмової заяви потенційного члена поданої на ім’я вищого керівного органу Організації. Така заява повинна бути попередньо розглянута Наглядовою радою Організації протягом 20-ти робочих днів з моменту надходження. За результатами розгляду заяви Наглядова рада Організації виносить рішення, яким або надає заявнику статус кандидата в члени Організації або відмовляє в цьому з підстав невідповідності заявника вимогам до членів Організації, встановлених п.3.2, п.3.3 цього Статуту. У випадку прийняття рішення про надання заявнику статусу кандидата в члени Організації, Наглядова рада зобов’язана забезпечити включення питання розгляду заяви кандидата до порядку денного наступних зборів вищого керівного органу Організації, які на момент прийняття такого рішення ще не оголошувались/не скликались та передати заяву з своїм рішенням на розгляд цих зборів. Про відмову у наданні статусу кандидата в члени Організація, Наглядова рада повідомляє заявника в десятиденний термін. Відмова у наданні статусу кандидата в члени Організації може бути оскаржена заявником до вищого керівного органу Організації, а Наглядова рада зобов’язана забезпечити включення питання розгляду скарги кандидата до порядку денного наступних зборів вищого керівного органу Організації, які на момент прийняття такого рішення ще не оголошувались/не скликались та передати скаргу з своїм рішенням про відмову на розгляд цих зборів. За наслідками розгляду скарги вищий керівний орган Організації може прийняти рішення про прийняття скаржника до складу членів Організації.

3.5.  Розмір, форма та порядок сплати вступного, членського та інших внесків визначаються окремим рішенням вищого керівного органу Організації чи відповідним внутрішнім документом Організації, затвердженим таким органом і лише у випадках прийняття відповідного рішення про запровадження таких внесків.

3.6.  Членство в Організації припиняється у разі:

–  добровільного виходу з Організації;

–  автоматичного припинення членства;

–  виключення з членів Організації.

3.7.                Добровільний вихід з Організації здійснюється шляхом подання до Наглядової ради Організації або вищого органу Організації письмової заяви про вихід. Рішення органів Організації у разі добровільного виходу з Організації не вимагається. Датою припинення членства, вважається дата подання заяви.

3.8.  Автоматичне припинення членства в Організації відбувається у разі смерті члена Організації, визнання його недієздатним чи обмежено дієздатним, а також у випадку припинення діяльності Організації.

3.9.  Члена Організації може бути виключено з Організації за рішенням Наглядової ради Організації чи вищого органу Організації з таких підстав:

–  недотримання положень цього Статуту, інших внутрішніх документів Організації, а також невиконання рішень вищого керівного органу Організації або чи Наглядової ради Організації, прийнятих в межах їх компетенції;

–  вчинення дій як членом Організації, що суперечать статутній меті Організації та/або завдають шкоду її репутації;

–  виявлення невідповідності вимогам щодо членства в Організації.

3.10.   У випадку припинення членства в Організації, майно та кошти, передані членом Організації в якості вступних, членських та інших внесків до Організації, не повертаються.

3.11.   Членство в Організації не виключає членства в інших громадських об’єднаннях.

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ.

 

4.1.       Члени Організації мають право:

–       брати участь у діяльності Організації, а саме в роботі органів управління Організації, її відокремлених підрозділів, а також у реалізації програм, проектів та заходів Організації у встановленому цим Статутом та іншими внутрішніми документами Організації порядку;

–       обирати і бути обраними до органів управління Організації в установленому цим Статутом та іншими внутрішніми документами Організації порядку;

–       подавати пропозиції Наглядовій раді Організації, а також іншим органам управління щодо вдосконалення діяльності Організації;

–       ініціювати створення структурних підрозділів та функціональних напрямків діяльності Організації для виконання статутних завдань Організації в порядку, встановленому цим Статутом;

–       одержувати організаційну допомогу в реалізації проектів, схвалених Організацією;

–       вимагати розгляду на вищим керівним органом Організації будь-яких питань, що стосуються діяльності Організації, в порядку, встановленому цим Статутом;

–       одержувати повну та достовірну інформацію про діяльність Організації в порядку, визначеному внутрішніми документами Організації чи рішеннями вищого керівного органу Організації або Наглядової ради Організації;

–       ознайомлюватись із колегіальними рішеннями органів управління Організації;

–       добровільно виходити з числа членів Організації в порядку та на умовах, передбачених цим Статутом;

–       брати участь у фінансуванні програм та заходів Організації, що може здійснюватися у формі безповоротної фінансової допомоги, благодійних внесків (пожертв), пожертвувань та на підставі договорів, що укладаються з Організацією чи створеними нею юридичними особами;

–       брати участь в обговоренні та прийнятті рішень з усіх питань діяльності Організації, що розглядаються вищим керівним органом Організації під час проведення його зборів.

4.2.  Члени Організації можуть мати інші права, передбачені чинним законодавством, цим Статутом, рішеннями органів управління Організації та іншими внутрішніми документами Організації.

4.3.  Члени Організації зобов’язані:

–       визнавати Статут Організації, дотримуватись його вимог та вимог внутрішніх документів Організації;

–       брати участь в діяльності Організації, сприяти досягненню мети й виконанню завдань Організації, визначених цим Статутом;

–       інформувати органи управління Організації про факти, що можуть вплинути на діяльність Організації, а також про факти порушення цього Статуту;

–       утримуватись від дій, які завдають шкоди Організації і запобігати вчиненню таких дій іншими особами;

–       надавати всебічну допомогу Організації в реалізації її статутної мети;

–       своєю діяльністю зміцнювати авторитет Організації;

–       сприяти досягненню мети й виконанню завдань Організації, визначених цим Статутом;

–       нести інші обов’язки, передбачені чинним законодавством, цим Статутом та внутрішніми документами Організації.

 1. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ І ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ.

 

5.1.  Керівними органами Організації є:

 • Загальні збори членів Організації (надалі і по тексту – Загальні збори);
 • Наглядова рада Організації (надалі і по тексту – Наглядова рада);
 • Контрольно-ревізійна комісія Організації (надалі і по тексту – Контрольно-ревізійна комісія);
 • Виконавчий директор Організації.

Керівні органи Організації є органами управління Організації.

Питання діяльності і компетенції органів управління Організації можуть вирішуватись у відповідних внутрішніх документах Організації, затверджених компетентним органом. Положення таких документів, які суперечать цьому Статуту не застосовуються.

5.2.  Вищим керівним органом Організації є Загальні збори, до складу яких входять усі члени Організації. Організаційною формою діяльності Загальних зборів є чергові та позачергові збори членів Організації.

Чергові Загальні збори відбуваються не менше одного разу на два роки та скликаються за рішеннямНаглядової ради. Позачергові засідання скликаються за рішенням Наглядової ради, в т.ч. на вимогу Виконавчого директора чи Контрольно-ревізійної комісії, або понад 10-ти відсотків членів Організації від їх загальної кількості на момент висунення такої вимоги. Члени Організації не можуть делегувати право участі чи голосу на Загальних зборах іншому члену Організації чи третій особі. Засідання Загальних зборів правомочні за умови присутності на них більше половини членів Організації.

Загальні збори скликаються Наглядовою радою протягом 8-ми календарних днів з моменту прийняття нею відповідного рішення чи надходження вимоги про це від Виконавчого директора чи Контрольно-ревізійної комісії або відповідної кількості членів Організації, шляхом направлення всім членам Організації відповідного письмового повідомлення рекомендованим листом або вручення його безпосередньо члену під підпис. Повідомлення повинно містити відомості про дату, час і місце проведення зборів (в межах міста Києва), їх порядок денний та підписується керівником органу, що його скликав чи обраним таким органом представником, чи Виконавчим директором, якщо йому доручено забезпечити направлення повідомлень. Про прийняте рішення щодо скликання Загальних зборів, негайно повідомляється Виконавчий директор та Контрольно-ревізійна комісія. Наглядова рада може доручити організацію та/чи забезпечення скликання зборів Виконавчому директору (направлення повідомлень, підготовку необхідних матеріалів, фінансування організаційних витрат тощо)

У випадках, невиконання Наглядовою радою правомірної вимоги про скликання Загальних зборів у вказаний строк, збори можуть бути скликані ініціаторами.

Засідання проводиться не раніше ніж за 30 днів і не пізніше ніж за 45 днів з моменту прийняття Наглядовою радою рішення про їх скликання чи отримання нею вимоги про це. Порядок денний зборів формується в рішенні про його скликання і може бути доповнений Виконавчим директором чи Контрольно-ревізійною комісією до моменту направлення повідомлення про скликання зборів членам Організації. Порядок денний може бути доповнений під час проведення зборів за рішенням двох третин від загальної кількості членів Організації до моменту початку розгляду питань порядку денного, не пов’язаних з обранням голови і секретаря зборів, і при умові незмінності розгляду питань порядку денного, попередньо сформованих на момент їх скликання.

На початку Загальних зборів, члени Організації, що прибули на збори, обирають голову і секретаря зборів з числа членів Організації. До моменту обрання голови і секретаря зборів, збори відкриває і веде Голова Наглядової ради, при його відсутності – виконавчий директор, а при відсутності й останнього – голова останніх Загальних зборів. При неможливості встановити кількість голосів поданих за кандидата на голову зборів шляхом відкритого голосування, голова обирається за результатами підрахунку власноручних письмових заяв членів, які містять інформацію про волевиявлення члена щодо кандидатури.

Голова зборів веде збори, організовує ведення протоколу, підрахунок голосів та дотримання організаційних (регламентних) вимог проведення зборів.

Прийнятті Загальними зборами рішення оформляються протоколом, який підписується головою і секретарем зборів.

Рішення Загальних зборів приймаються простою більшістю від загальної кількості членів присутніх на зборах прямим відкритим голосуванням, якщо інше не передбачено цим Статутом щодо окремих випадків. Кожен член Організації на зборах має один голос.

Окремі питання діяльності Загальних зборів можуть бути врегульовані у затверджених ними внутрішніх документах Організації. Разом з тим, положення таких документів, які суперечать цьому Статуту не застосовуються.

5.3.  До виключної компетенції Загальних зборів належить:

–  затвердження Статуту Організації, внесення змін та доповнення до нього;

–  прийняття рішення про реорганізацію або саморозпуск Організації;

–  прийняття рішення про створення (заснування) Організацією юридичних осіб, їх реорганізацію чи ліквідацію (припинення);

–  визначення основних напрямків та стратегічного плану діяльності Організації;

–  прийняття рішення про прийняття до Організації нових членів;

–  обрання та відкликання голови і секретаря Загальних зборів, членів Наглядової ради та Контрольно-ревізійної комісії;

–  заслуховування звітів про діяльність Наглядової ради і Контрольно-ревізійної комісії, та їх оцінка;

–  визначення загальних принципів надання Організацією соціальних послуг, правової допомоги, провадження екологічної, оздоровчої, аматорської спортивної, культурної, просвітницької, освітньої та наукової діяльності;

–  прийняття рішень щодо вступу до інших громадських об’єднань;

–  запровадження та визначення розміру вступних, членських та інших внесків, а також порядку їх використання;

Крім того, Загальні збори вправі приймати рішення з будь-яких питань діяльності Організації, що підлягають обов’язковому виконанню членами та працівниками Організації.

5.4.  В період між Загальними зборами постійно діючим колегіальним органом управління Організацією є Наглядова рада. Кількісний склад Наглядової ради визначається Загальними зборами але не менше ніж 3-є і не більше ніж 5-ть осіб. Члени Наглядової ради, в т.ч. її голова, обираються з поміж членів Організації та не входять до інших керівних органів Організації Загальними зборами не менш як 2/3 голосів присутніх на Загальних зборах строком на два роки. Особа, яку висунуто кандидатом до Наглядової ради може бути обрана за умови надання письмової згоди на таке обрання. Особа, яку висунуто кандидатом до Наглядової ради, участі у голосуванні щодо своєї кандидатури не бере. Відкликання члена Наглядової ради відбувається на Загальних зборах простою більшістю голосів присутніх на зборах членів Організації. Членами Наглядової ради не можуть бути працівники Організації.

Членство в Наглядовій раді припиняється:

–  за заявою члена Наглядової ради з моменту отримання її Організацією;

–  у зв’язку з відкликанням члена Наглядової ради за рішенням Загальних зборів;

–  автоматично у випадку смерті члена чи визнання його недієздатним (обмежено дієздатним);

–  у зв’язку із спливом строку його повноважень. Разом з тим, члени Наглядової ради зберігають свої повноваження незалежно від спливу такого строку до моменту обрання нового члена Наглядової ради у зв’язку з спливом дворічного строку повноважень попередника.

Члени Наглядової ради не отримують винагороду за свою роботу в цьому органі, а виконують повноваження члена Наглядової ради на добровільних засадах.

Члени Наглядової ради не можуть надавати оплачуваних консалтингових, менеджерських та інших послуг Організації.

Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю від загальної кількості її членів, крім випадків, визначених цим Статутом. Один член Наглядової ради має один голос. При однаковій кількості голосів, вирішальне значення має голос Голови Наглядової ради.

Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання на яких головує і організовує їх роботу Голова Наглядової ради, а при його відсутності, обраний більшістю голосів голова засідання. Засідання Наглядової ради правомочні при присутності на них більше половини її членів і проводяться не рідше одного разу на квартал.

Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або половини членів Наглядової ради у визначені ними строки шляхом повідомлення кожного члена Наглядової ради особисто про місце, час та порядок денний засідання. Засідання наглядової ради також повинно бути скликане її головою на вимогу Контрольно-ревізійної комісії. Прийняті на засіданні Наглядової ради рішення, оформляються протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами, які голосували за прийняте рішення. Форма і порядок голосування на засіданнях визначається відповідним рішенням Наглядової ради. Допускається оформлення протоколу засідання по кожному з питань порядку денного. В засіданнях Наглядової ради мають право приймати участь Виконавчий директор (з правом дорадчого голосу) та члени Контрольно-ревізійної комісії (в якості спостерігачів).

Прийняття рішень Наглядовою радою може здійснюватись також шляхом опитування через засоби зв’язку, доступні для членів Наглядової ради, що оформляється підписаним Головою Наглядової ради рішенням ради за умови наявності допустимих підтверджень погодження такого рішення відповідним членом ради (аудіо чи відеозапис, письмове повідомлення, в т.ч. через особисту електронну пошту тощо). Рішення про погодження придбання чи продаж Організацією нерухомого майна, транспортних засобів чи іншого майна на суму понад п’ятсот тисяч грн., щодо обрання (призначення) або відкликання (звільнення) членів органів управління Організації чи її представників в органах управління створених Організацією юридичних осіб, можуть бути прийняті лише за наслідками засідання.

5.5.  До компетенції Наглядової ради належить:

–  забезпечення виконання рішень Загальних зборів;

–  опрацювання порядку денного Загальних зборів, винесення на їх розгляд змін та доповнень до Статуту;

–  ухвалення стратегії, прийомів і способів діяльності Організації по реалізації напрямів діяльності Організації та конкретних заходів щодо цього;

–  розробка та затвердження планів діяльності Організації на рік;

–  заслуховування щорічних звітів Виконавчого директора Організації, надання їм оцінки та їх затвердження;

–  визначення конкретних заходів щодо надання Організацією соціальних послуг, правової допомоги, провадження екологічної, оздоровчої, аматорської спортивної, культурної, просвітницької, освітньої, аналітичної та наукової діяльності;

–  обрання (призначення) та відкликання (звільнення) Виконавчого директора Організації;

–  відсторонення та/або призначення виконуючого обов’язки керівника Організації;

–  обрання та відкликання представників Організації, уповноважених представляти її інтереси в органах управління юридичних осіб заснованих (створених) Організацією або учасником яких вона є;

–  спрямування діяльності робочих, громадських та інших органів Організації;

–  вирішення питань про набуття статусу кандидата в члени Організації, про виключення з членства в Організації;

–  надання попередньої згоди Виконавчому директору на укладення (підписання) від імені Організації правочинів (документів) на суму понад мільйон грн.;

–  надання попередньої згоди Виконавчому директору на укладення (підписання) від імені Організації правочинів щодо придбання чи продажу нерухомого майна чи транспортних засобів та/або прав на них;

–  контроль за дотриманням прав та обов’язків членів Організації;

–  прийняття рішення про створення відокремлених підрозділів Організації, затвердження положень про них, обрання та відкликання їх керівників;

–  встановлення порядку розгляду звернень та скарг громадян і юридичних осіб, що стосуються питань діяльності Організації в межах не врегульованими Статутом та рішеннями Загальних зборів;

–  винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Організації;

–  затвердження штатного розпису Організації, умов оплати праці Виконавчого директора;

–  надання пропозицій і рекомендацій Загальним зборам щодо питань порядку денного;

–  надання виконавчому органу Організації рекомендацій з питань розробки, укладення або внесення змін до колективного договору Організації, в тому числі рекомендацій щодо змісту колективного договору;

–  аналіз дій виконавчого органу щодо управління Організацією, господарської, кадрової, технічної політики, надання рекомендацій та доручень щодо цього;

–  скликання Загальних зборів;

–  затвердження внутрішніх документів (положень) Організації, що регулюють діяльність виконавчого органу Організації та які містять правила, обов’язкові для дотримання членами Організації;

–  затвердження товарного знаку (знаку для товарів та послуг) Організації, її символіки;

–  надання попередньої згоди на укладення правочинів щодо розпорядження об’єктами інтелектуальної власності Організації;

–  вирішення інших питань, передбачених чи не передбачених цим Статутом і, які не віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та виходять за рамки повноважень виконавчого органу Організації чи Контрольно-ревізійної комісії.

5.6.  Одноособовим виконавчим органом Організації є Виконавчий директор, який здійснює керівництво та управління поточною діяльністю Організації. Виконавчий директор є керівником Організації та перебуває з нею у трудових відносинах. Виконавчий директор обирається (призначається), відкликається (звільняється), відсторонюється Наглядовою радою. Виконавчий директор обирається (призначається) на строк 5-ть років з правом переобрання.

5.7.  Виконавчий директор наділені правом першого підпису (банківського підпису) платіжних документів від імені Організації (платіжних доручень тощо). За його наказом, правом другого підпису платіжних документів можуть бути наділені головний бухгалтер чи бухгалтер Організації.

5.8.       Рішення, накази та розпорядження Виконавчого директора, видані в межах його компетенції є обов’язковими для виконання всіма працівниками Організації.

5.9.      До компетенції Виконавчого директора належить:

–   забезпечення скликання та проведення Загальних зборів, а також ініціювання їх проведення;

–   забезпечення реалізації стратегічних планів Організації та організація роботи з виконання проектів, програм Організації;

–   забезпечення виконання бюджету (фінансового плану) Організації;

–  організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Організації;

–  розробка штатного розпису та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Організації;

–  підбір, підготовка, раціональне використання праці працівників Організації;

–  призначення та звільнення керівників невідокремлених структурних підрозділів Організації;

–  укладення та виконання колективного договору;

–  контроль за дотриманням Організацією чинного законодавства;

–  здійснення заходів по розвитку матеріально-технічної бази Організації;

–  розробка документів, що регламентують порядок ведення діловодства та внутрішній режим роботи Організації;

–  підготовка пропозицій з питань, що розглядатимуться іншими органами управління Організації;

–  скликання Загальних зборів, визначення їх порядку денного;

–  забезпечення виконання рішень всіх органів управління Організації;

–  без довіреності, представлення інтересів Організації та вчинення від її імені дій в межах компетенції, визначеної Статутом та іншими внутрішніми документами Організації;

–  укладення правочинів (документів) від імені Організації в т.ч. і тих, що потребують отримання попередньої згоди Наглядової ради, але лише після отримання такої згоди;

–  розпорядження коштами та майном Організації в межах, визначених Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради;

–  відкриття рахунків у банківських (фінансових) установах;

–  підписання довіреностей, договорів та інших документів від імені Організації, в тому числі і тих, рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом управління Організації;

–  прийняття на роботу та звільнення працівників Організації, вжиття до них заходів заохочення та стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Організації;

–  в межах своєї компетенції, видача наказів (рішень, розпоряджень тощо) і надання вказівок, обов’язкових для виконання всіма працівниками Організації;

–  підписувати від імені Організації колективного договору, змін та доповнень до нього;

–  підписання від імені Організації фінансової, податкової, статистичної та іншої обов’язкової звітності Організації;

–  підготовка і подання на розгляд Наглядової ради звіту про виконання стратегії, змістовні та фінансові результати діяльності організації;

–  здійснення інших функцій, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Організації, згідно з законодавством та внутрішніми документами Організації.

5.10.       У випадку відсутності (хвороби, відрядження, відпустки тощо) Виконавчого директора, його функції, пов’язані з роботою Організації, виконує призначена ним особа, а якщо таке призначення неможливе, то особа – призначена рішенням Наглядової ради.

5.11.   Контрольно-ревізійна комісія, може бути обрана для здійснення контролю за окремими питаннями діяльності Організації.

5.12.            Кількісний склад Контрольно-ревізійної комісії визначається Загальними зборами але не менше ніж 3-є і не більше ніж 5-ть осіб.Члени Контрольно-ревізійної комісії, в т.ч. її голова, обираються з поміж членів Організації Загальними зборами строком на два роки. Відкликання члена Контрольно-ревізійної комісії відбувається на Загальних зборах. Членами Контрольно-ревізійної комісії не можуть бути працівники Організації чи члени Наглядової ради.

Членство в Контрольно-ревізійній комісії припиняється:

–  за заявою члена Контрольно-ревізійної комісії з моменту отримання її Організацією;

–  у зв’язку з відкликанням члена Контрольно-ревізійної комісії за рішенням Загальних зборів;

–  автоматично у випадку смерті члена чи визнання його недієздатним (обмежено дієздатним);

–  у зв’язку із спливом строку його повноважень. Разом з тим, члени Контрольно-ревізійної комісії зберігають свої повноваження незалежно від спливу такого строку до моменту обрання нового члена Контрольно-ревізійної комісії у зв’язку з спливом дворічного строку повноважень попередника.

Члени Контрольно-ревізійної комісії не отримують винагороду за свою роботу в цьому органі.

Рішення Контрольно-ревізійної комісії приймаються простою більшістю від загальної кількості її членів, крім випадків, визначених цим Статутом. Один член Контрольно-ревізійної комісії має один голос. При однаковій кількості голосів, вирішальне значення має голос Контрольно-ревізійної комісії ради.

Організаційною формою роботи Контрольно-ревізійної комісії ради є засідання на яких головує і організовує їх роботу Голова Контрольно-ревізійної комісії, а при його відсутності, обраний більшістю голосів, голова засідання. Засідання Контрольно-ревізійної комісії правомочні при присутності на них не менше 2/3 її членів і проводяться не менше одного разу на рік.

Засідання Контрольно-ревізійної комісії скликаються Головою Контрольно-ревізійної комісії у визначені ним строки шляхом повідомлення кожного члена Контрольно-ревізійної комісії особисто про місце, час та порядок денний засідання. Прийняті на засіданні Контрольно-ревізійної комісії рішення, оформляються протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами, які голосували за прийняте рішення. Форма і порядок голосування на засіданнях визначається відповідним рішенням Контрольно-ревізійної комісії.

5.13.            До компетенції Контрольно-ревізійної комісії належить контроль за:

–  дотриманням членами і працівниками Організації, Наглядовою радою, Виконавчим директором, Статуту Організації;

–  правомірністю розпорядження майном та коштами Організації;

–  реалізацією стратегічних плану та програм Організації;

–  виконанням рішень Загальних зборів.

Контрольно-ревізійна комісія розглядає та затверджує річні баланс та звіт про фінансові результати Організації.

Наглядова рада, Виконавчий директор та інші працівники Організації зобов»язані сприяти членам Контрольно-ревізійної комісії при здійсненні ними контролю та надавати витребувані ними документи і пояснення, необхідні для такого контролю.

5.14. Питання діяльності і компетенції органів управління Організації можуть вирішуватись у відповідних внутрішніх документах Організації, затверджених компетентним органом. Положення таких документів, які суперечать цьому Статуту не застосовуються.

 1. ЗВІТУВАННЯ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ.

 

6.1.       Наглядова рада та Контрольно-ревізійна комісія є підзвітними Загальним зборам.

6.2.       Голови Наглядової ради та Контрольно-ревізійної комісії звітують про діяльність вказаних ради і комісії на кожних чергових Загальних зборах, або, за вимогою Загальних зборів чи за власної ініціативи – на позачергових.

6.3.       Виконавчий директор, підзвітний Наглядовій раді.

6.4.       Загальні збори можуть прийняти рішення про заслуховування звіту про діяльність будь-якого члена інших органів управління організації..

 1. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ТА РОЗГЛЯДУ СКАРГ.

 

7.1.       Оскарження рішень, дій і бездіяльності керівних органів Організації відбувається у відповідності з чинним законодавством України та положеннями цього Статуту.

7.2.       Скарги членів Організації на дії чи бездіяльність керівних органів Організації (далі – скарги) розглядаються Наглядовою радою, Контрольно-ревізійною комісією та/або Загальними зборами.

7.3.       Скарги на дії чи бездіяльність членів Наглядової ради розглядаються Наглядовою радою. Наглядова рада розглядає скаргу протягом двох тижнів з моменту її надходження. За результатами розгляду скарги Наглядова рада приймає рішення, яким може зобов’язати члена Наглядової ради щодо якого подано скаргу вчинити певні дії для вирішення питання порушеного у скарзі та/або порушити на Загальних зборах питання щодо притягнення вказаного члена до відповідної відповідальності. Особі, що подала скаргу, надсилається рішення Наглядової ради щодо питання порушеного у скарзі. Рішення Наглядової ради може бути оскаржене скаржником до Загальних зборів в тому ж порядку, що і рішення про відмову у наданні особі статусу кандидата в члени Організації.

7.4.       Скарги на дії чи бездіяльність Наглядової ради в цілому чи декількох її членів одночасно реєструються Наглядовою радою та підлягають переданню на розгляд Загальних зборів в тому ж порядку, що і скарги на рішення про відмову у наданні особі статусу кандидата в члени Організації.

7.5.       За результатами розгляду скарги, Загальні збори можуть прийняти рішення, яким притягнути винних осіб до відповідної відповідальності, скасувати рішення Наглядової ради, зобов’язати раду вчинити певні дії для вирішення питання, порушеного у скарзі.

7.6.       Скарги на дії (бездіяльність) Контрольно-ревізійної комісії чи її членів, розглядаються комісією чи Загальними зборами аналогічно порядку розгляду таких скарг щодо Наглядової ради чи її членів.

7.7.       Скарги на дії (бездіяльність) Виконавчого директора розглядаються наглядовою радою в двотижневий строк з моменту її надходження.

 1. ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ ОРГАНІЗАЦІЇ.

 

8.1.       Організація може мати відокремлені підрозділи, які утворюються за рішенням Наглядової ради.

8.2.       Відокремлені підрозділи Організації не є юридичними особами.

8.3.       Відомості про утворені відокремлені підрозділи Організації, подаються до уповноваженого органу з питань реєстрації за місцезнаходженням Організації.

8.4.       Відокремлені підрозділи Організації у своїй діяльності керуються Законами України, цим Статутом та Положенням про відокремлений підрозділ, який затверджується Наглядовою радою.

8.5.       Організація може припинити діяльність відокремлених підрозділів. Рішення про припинення діяльності відокремленого підрозділу приймається Наглядовою радою.

 1. МАЙНО ТА КОШТИ ОРГАНІЗАЦІЇ.

 

9.1.                Організація для виконання своєї статутної мети має право володіти, користуватися і розпоряджатися коштами та іншим майном, яке відповідно до закону передане її членами або державою, набуте як членські внески, пожертвуване (подароване) громадянами, підприємствами, установами та організаціями, в т.ч. створеними нею юридичними особами, а також майном, придбаним за рахунок власних коштів, тимчасово наданим у користування чи на інших підставах, не заборонених законом.

9.2.  Джерелами формування майна та коштів Організації можуть бути:

–            майно, передане членами Організації або державою, в т.ч. дотацій та субсидій;

–            внески членів Організації;

–            кошти або майно, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань від фізичних чи юридичних осіб;

–            майно в т.ч. кошти, набуте в результаті господарської діяльності Організації,

–            пасивні доходи (дивіденди, проценти, роялті тощо)

–            майно, придбане за рахунок власних коштів;

–            майно, тимчасово надане у користування чи на інших підставах, не заборонених законом;

–            кошти (майно), які надходять від ведення діяльності Організації;

–            інші джерела не заборонені законодавством України та/або цим Статутом.

9.3.       Надання Організації пожертвувань, фінансової або майнової допомоги не дає права таким надавачам впливати на принципи діяльності Організації незалежно від розміру та форми такої допомоги.

9.4.       Організація може здійснювати щодо майна і коштів, які перебувають у її власності, будь-які дії, що не суперечать законодавству України і цьому Статуту.

9.5.       Організація веде бухгалтерський облік, статистичну звітність згідно чинного законодавства.

 1. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ОРГАНІЗАЦІЇ.

 

10.1.   Зміни та доповнення до Статуту Організації вносяться за рішенням Загальних зборів.

10.2.   Рішення про внесення змін і доповнень до цього Статуту вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як дві третини членів Організації, присутніх на Загальних зборах.

10.3.   Зміни, що вноситимуться до статутних документів Організації, підлягають обов’язковій реєстрації у встановленому законом порядку.

10.4.   Зміни та доповнення до Статуту вносяться шляхом викладення Статуту в новій редакції або шляхом оформлення додатків до Статуту. Вказані документи мають бути затвердженні Загальними зборами.

 1. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ.

 

11.1.            Припинення діяльності Організації здійснюється:

–       за рішенням Організації, що приймається вищим органом управління Організації, шляхом саморозпуску або реорганізації шляхом приєднання до іншого громадського об’єднання такого самого статусу;

–       за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) Організації.

11.2.       Організація має право у будь-який час прийняти рішення про припинення своєї діяльності (саморозпуск).

Рішення про саморозпуск Організації приймається Загальними зборами, не менш як у три четвертих голосів присутніх на Загальних зборах членів Організації. Загальні збори створюють комісію з припинення, реорганізації тощо для проведення припинення Організації як юридичної особи, а також приймають рішення щодо використання коштів та майна Організації після його припинення відповідно до цього Статуту.

У разі саморозпуску Організації її майно та кошти після задоволення вимог кредиторів передаються за рішенням Загальних зборів на статутні або благодійні цілі іншому (кільком іншим) громадському об’єднанню, а в разі неприйняття такого рішення – зараховуються відповідно до закону до державного або місцевого бюджету.

Реорганізація Організації здійснюється шляхом її приєднання до іншого громадського об’єднання такого самого статусу. Реорганізація здійснюється на підставі:

–       рішення Загальних зборів Організації про припинення діяльності з приєднанням до іншого об’єднання, що приймається не менш як трьома четвертими голосів присутніх на Загальних зборах членів Організації, та

–       рішення громадського об’єднання, до якого приєднується Організація, про згоду на таке приєднання.

У разі реорганізації Організації її майно, активи та пасиви передаються правонаступнику.

PDF-файл

01030 Київ, Україна
Вул. Пирогова, 10Г
т./факс +38 (044)2386843, 2308376
office.europewb@gmail.com

Сайт створено в рамках Ініціативи з розвитку аналітичних центрів, яку виконує Міжнародний фонд «Відродження» (МФВ) у партнерстві з Фондом розвитку аналітичних центрів (TTF) за фінансової підтримки Посольства Швеції в Україні (SIDA). Відповідальність за зміст сайту несе ГО «Європа без бар’єрів». (С) 2009-2020 ГО «Європа без бар’єрів». Усі права захищено
Flag Counter
Показати
Сховати